Kompetencje kluczowe u dzieci

Blisko 18 lat temu powstało pojęcie kompetencji kluczowych w edukacji dzieci. Stworzyły je władze Unii Europejskiej, aby ujednolicić wymagania dotyczące kształcenia we wszystkich państwach. Są to umiejętności, które mają ułatwić młodym ludziom dostosowanie się do przemian gospodarczych i społecznych, a także wspierające ich powodzenie na rynku pracy. Przez słowo kompetencje rozumie się połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Mówiąc dokładniej, są to takie umiejętności i zdolności, które umożliwiają zastosowanie danej wiedzy w praktyce, rozwiązywanie zadań i problemów. Kompetencje pozwalają osiągnięcie celów, są niezbędne dla samorozwoju, zdobycia zatrudnienia czy aktywności społecznej. Bez nich zdobyta na drodze edukacji wiedza nie jest w stanie zaprocentować.

Niestety system oświaty nie zawsze jest w stanie dostatecznie wykształcić kompetencje kluczowe u dzieci. Dlatego warto wesprzeć rozwój dziecka, zapisując je na zajęcia pozaszkolne uczące sprawnego zapamiętywania, logicznego myślenia, koncentracji i kreatywności. Świetnym wyborem będzie kurs arytmetyki mentalnej. Poniżej przedstawiamy, dlaczego zajęcia te są tak ważne podczas kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci.

8 kompetencji kluczowych

Wyróżnionych zostało 8 kompetencji kluczowych, które dzielą się na przedmiotowe i ogólne. Wśród pierwszej grupy znajdziemy:

Porozumiewanie się w języku ojczystym – nie ulega wątpliwości, że umiejętność poprawnej komunikacji jest podstawą funkcjonowania każdego człowieka. Pozwala ona na wyrażanie myśli i uczuć w mowie i piśmie, dobrania sposobu wypowiedzi do kontekstu i sytuacji, jak również na przetwarzanie informacji. Arytmetyka mentalna wspomaga pamięć słuchową i logiczne myślenie, a tym samym umożliwia sprawne poszerzanie zasobu słownictwa i budowanie jasnych komunikatów.

Porozumiewanie się w językach obcych – opanowanie języków obcych polega na podobnych kryteriach, co posługiwanie się językiem ojczystym. Prócz znajomości słownictwa i gramatyki danego języka, wskazuje się również na rozumienie obcej kultury i obowiązujących norm społecznych. Dla nauki języków obcych kluczowa jest łatwość zapamiętywania, którą ćwiczy się na zajęciach arytmetyki mentalnej.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – myślenie matematyczne powinno wspierać rozwiązywanie codziennych problemów, jego podstawą jest bardzo dobre opanowanie umiejętności liczenia – tę do perfekcji dzieci opanowują na zajęciach arytmetyki mentalnej. Z kolei znajomość praw nauki i techniki pozwala na rozumienie procesów zachodzących w naturze, wpływu człowieka na środowisko.

Kompetencje informatyczne – to umiejętności korzystania ze współczesnych technologii zarówno w życiu prywatnym, społecznym, jak i zawodowym. Wśród najważniejszych kwestii wymienia się zdobywanie i wymianę informacji za pośrednictwem Internetu, komunikację i korzystanie z głównych aplikacji komputerowych. Dzięki arytmetyce mentalnej dziecko myśli logicznie i niezależnie oraz wie, w jaki sposób wykorzystać nowoczesne narzędzia do rozwiązywania problemów.

Do drugiej grupy kompetencji kluczowych zaliczamy:

Umiejętność uczenia się – zdefiniować ją można jako umiejętność konsekwentnego i efektywnego zdobywania i utrwalania wiedzy (indywidualnego i grupowego). Istotne jest również rozpoznanie indywidualnych strategii uczenia się, umiejętność wykorzystywania wcześniejszych wiadomości czy umiejętności i zdefiniowanie swoich potrzeb związanych z uczeniem się. Ćwiczenia umysłu wykonywane podczas nauki liczenia w pamięci mają kluczową rolę dla szlifowania umiejętności uczenia się.
Kompetencje społeczne i obywatelskie – odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i odpowiednie uczestnictwo w życiu zawodowym. Obejmują zdolności osobowe, interpersonalne i przyjęte formy zachowań. Dzięki zajęciom opracowanym przez Abakus Center dzieci mają szeroko rozwinięte kompetencje poznawcze i łatwiej dostosowują się do norm społecznych.

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość – rozumiane jako potrzeba planowania, podejmowania działań, kreatywność, realizacja pomysłów czy podejmowanie ryzyka. Kompetencję tę wspiera niewątpliwie samodzielność w myśleniu wypracowana dzięki arytmetyce mentalnej.

Świadomość i ekspresja kulturalna – to szereg umiejętności związanych z wyrażaniem emocji i idei przy pomocy środków wyrazu, a także świadomość dziedzictwa kulturalnego. Ważne jest, aby kreatywność i twórczość dziecka pobudzać od najmłodszych lat i dbać o współpracę obu półkul mózgowych, co możliwe jest również dzięki zajęciom arytmetyki mentalnej.

Źródło: Abakus – liczenie w pamięci