Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana? Co powinna zawierać?

Jesteś właścicielem lub zarządcą obiektu użyteczności publicznej? A może użytkujesz obiekt inwentarski? Sprawdź, czy nie potrzebujesz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W jakich przypadkach dokument jest wymagany i co powinien zawierać?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co to? Kiedy jest wymagana?

 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) to dokument, który określa zasady ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu, wskazuje sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, a także wyznacza obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. Co do zasady jest ona wymagana dla:

  • obiektów użyteczności publicznej, takich jak: urzędy, szkoły, szpitale, restauracje, centra handlowe, banki czy też budynki usługowe,
  • obiektów zamieszkania zbiorowego, takich jak: hotele, pensjonaty, schroniska turystyczne, domy studenckie czy też internaty,
  • obiektów magazynowych, czyli budynków przeznaczonych do składowania materiałów w określonych warunkach
  • obiektów inwentarskich, takich jak obory, chlewy i kurniki, które są przeznaczone do utrzymania zwierząt gospodarskich.

Jak wskazuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), instrukcję bezpieczeństwa pożarowego sporządza się nie tylko dla budynków, ale również części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Co ważne, IBP dla wyżej wymienionych obiektów jest wymagana, jeżeli:

  • kubatura brutto budynku innego niż inwentarski lub jego części będącej odrębną strefą pożarową jest większa niż 1000 m3,
  • kubatura brutto w budynku inwentarskiego jest większa 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej w przypadku obiektu innego niż budynek jest większa niż 1000 m3,
  • w obiekcie występuje strefa zagrożenia wybuchem (niezależnie od kubatury i powierzchni strefy pożarowej).

Z jakich części składa się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Co powinna zawierać?

 Szczegółowe wytyczne w sprawie tego, jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna wyglądać i co zawierać, określa wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z nim IBP powinna składać się z dwóch części – opisowej i graficznej.

  1. Część opisowa. Powinna zawierać m.in. charakterystykę obiektu, ogólne postanowienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zadania i obowiązki pracowników czy też wykaz czynności zabronionych.

  2. Część graficzna. Powinna zawierać m.in. plany obiektu i poszczególnych kondygnacji czy też plany sytuacyjne.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a ogólna instrukcja przeciwpożarowa

 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a ogólna instrukcja przeciwpożarowa to dwa różne dokumenty. Ta pierwsza jest opracowywana dla konkretnego obiektu, druga natomiast dla danego typu obiektów, np. dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka itp.

Ogólna instrukcja przeciwpożarowa pełni funkcję informacyjną i – jak sama nazwa wskazuje – zawiera wyłącznie ogólne wytyczne dotyczące ochrony ppoż. budynku. Ma formę planszy, którą wiesza się w widocznym miejscu na ścianie. Można ją dostać np. w sklepie z artykułami BHP.

IBP to obszerny dokument, który – jak wspomniano – składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Jest opracowywana indywidualnie dla danego obiektu, a jej przygotowaniem może zająć się wyłącznie ekspert legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami – osoba z minimum średnim wykształceniem i ukończonym szkoleniem inspektorów lub specjalistów w zakresie ochrony ppoż., technik pożarnictwa lub inżynier pożarnictwa.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to ważny dokument, który ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zagrożeń pożarowych, a co za tym idzie ochronę zdrowia, życia, mienia i środowiska. Z tego względu jej sporządzenie należy zlecić ekspertowi, który nie pominie żadnych istotnych szczegółów i zadba o to, aby dokument spełniał wszystkie wymogi formalno-prawne.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy