Windykacja długów w Hiszpanii – co musisz wiedzieć?

Niewywiązywanie się ze swoich należności przez hiszpańskich kontrahentów jest dość częstym procederem. Wśród krajów europejskich to właśnie Hiszpanie i Włosi najczęściej zwlekają z uregulowaniem swoich zobowiązań w umówionym terminie. Windykacja w Hiszpanii może przybrać dwie formy: pozasądowej lub sądowej.

Windykacja pozasądowa

Odbywa się bez udziału sądu i jest zalecana w pierwszej kolejności. Proces ten ma na celu próbę ustalenia przyczyny powstałego opóźnienia płatności oraz określenia terminu spłaty. Może się zdarzyć, że takie polubowne rozwiązanie sporu zakończy się sukcesem i otrzymamy zapłatę bez konieczności angażowania w konflikt sędziego.

Dość skutecznym narzędziem windykacji pozasądowej jest wpis na czarną listę dłużników „Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito”, w skrócie ANSEF. Firmy, które pojawią się na takiej liście z oczywistych powodów, mają problem ze znalezieniem partnerów handlowych oraz uzyskaniem kredytów bankowych. Zagrożenie wpisania na taką listę jest skutecznym bodźcem motywującym kontrahentów do uregulowania swoich długów.

Windykacja sądowa

W mniej optymistycznym scenariuszu partner z Hiszpanii może ignorować zapytania i prośby kierowane pod jego adresem. W takiej sytuacji dochodzi do skierowania sprawy na drogę sądową, która może przybierać różne formy. Warto jednak zaznaczyć, że takie rozwiązanie wiąże się z większymi kosztami. Pierwszą z możliwości jest postępowanie upominawcze polegające na złożeniu przez wierzyciela wniosku o wydanie nakazu zapłaty wraz z potwierdzającymi fakt istnienia długu dokumentami. Na podstawie otrzymanego nakazu dłużnik może dokonać spłaty lub zgłosić sprzeciw, jeśli ma do niego obiekcje. Wtedy sprawa trafia do procedury zwykłej. W zależności od kwoty głównej roszczenia procedura ta może się różnić. W przypadku roszczeń do kwoty 6000 euro należy wysłać pozew do sądu, nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów. Roszczenia powyżej tego limitu wiążą się z kolejnymi opłatami.

Postępowanie wekslowe

W tym przypadku obowiązek zwrotu należnej kwoty jest udokumentowany zabezpieczeniem wartości w postaci czeku lub weksla. Na ich podstawie sędzia może wezwać dłużnika do zapłaty w terminie do 10 dni.

Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty

Z Europejskiego Nakazu Zapłaty można skorzystać w sprawach mających charakter transgraniczny, czyli takich, gdzie co najmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w innym kraju członkowskim niż państwo, w którym siedzibę ma sąd rozpatrujący sprawę. W przypadku postępowania o wydanie tego nakazu obowiązuje stała opłata w wysokości 100 euro dodatkowo zwiększona o kwotę zmienną, której wysokość jest uzależniona od ogólnej wysokości dochodzonych roszczeń.

Windykacja w Hiszpanii może przybierać różne formy, pociągające za sobą zróżnicowane koszty oraz rozciągające się w różnej perspektywie czasowej. W dużej mierze zależy to od postawy dłużnika i jego woli do współpracy. Łatwiejsza, mniej czasochłonna i pozbawiona kosztów jest windykacja z pominięciem sądu. Zalecaną praktyką jeszcze przed podjęciem współpracy i podpisaniem umów z zagranicznym kontrahentem jest analiza i ocena jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. Podejmując współpracę z hiszpańskimi partnerami, należy być świadomym dość powszechnego, nieterminowego regulowania płatności.

źródło: straetus.pl – windykacja