Jestem osobą niepełnosprawną – jak znaleźć pracę

Mimo, iż osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności nie są wykluczone z rynku pracy, poszukiwanie przez nie zatrudnienia może wiązać się z pewnymi utrudnieniami. Większy zakres praw osób niepełnosprawnych czy też konieczność odpowiedniego przystosowania miejsca pracy mogą wydawać się problematyczne dla potencjalnego pracodawcy. Tymczasem zatrudnienie osób niepełnosprawnych niesie ze sobą wiele korzyści zarówno finansowych jak i pozafinansowych, a na rynku pracy działa wiele instytucji wspierających osoby niepełnosprawne.

Niepełnosprawny na otwartym rynku pracy

Obecnie otwarty rynek pracy dysponuje ofertami dla każdej osoby poszukującej zatrudnienia, bez względu na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności. Aspekty te w żaden sposób nie wpływają na dyskryminację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Podstawowym czynnikiem branym pod uwagę podczas rekrutacji stają się bowiem kwalifikacje i doświadczenie pracownika, przez co osoby niepełnosprawne traktowane są jako równi konkurenci pełnosprawnych kandydatów ubiegających się o pracę. Ponadto osoba niepełnosprawna zatrudniona jest na takich samych zasadach, jak w przypadku osoby pełnosprawnej, posiada taki sam zakres obowiązków oraz ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie.

Należy jednak zaznaczyć, że zarówno pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i pracodawca zatrudniający taką osobę, zobowiązany jest do przestrzegania praw i obowiązków, które wynikają z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługują bowiem dodatkowe prawa, takie jak prawo do dodatkowej przerwy w pracy bądź prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca z kolei może skorzystać z szerokiego wachlarza dofinansowań i refundacji. Ma on również obowiązek odpowiednio przystosować stanowisko pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika oraz zapewnić mu odpowiednie wsparcie.

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, w których uwzględniani są pracownicy niepełnosprawni. Natomiast, nawet w przypadku braku takiej adnotacji, warto złożyć aplikację na interesujące nas stanowisko pracy, gdyż pod uwagę brane są przede wszystkim umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pracownika. Nasza niepełnosprawność na obecnym rynku pracy  nie powinna być żadną przeszkodą dla pracodawcy.

Niepełnosprawny na chronionym rynku pracy

Na tak zwanym chronionym rynku pracy działają instytucje oferujące stanowiska pracy dla osób o wyższych stopniach niepełnosprawności, których zdolność do pracy jest nieco bardziej ograniczona. Do instytucji tych zalicza się Zakłady Pracy Chronionej. Ich głównym celem staje się aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia bądź zaawansowany stopień niepełnosprawności nie pozwala na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zakład Pracy Chronionej zapewnia niepełnosprawnemu pracownikowi stosowną opiekę medyczną, rehabilitacyjną, a także socjalną. Profil działalności oraz technologia pracy, a także stanowiska dostosowane są odpowiednio do potrzeb niepełnosprawnych.

Innym rodzajem instytucji działającej na chronionym rynku pracy jest Zakład Aktywności Zawodowej. Głównym celem działalności takiego podmiotu staje się rehabilitacja niepełnosprawnych pracowników. Jeszcze inną formą wsparcia dla niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Oferują one specjalistyczną rehabilitację zawodową oraz społeczną dla osób niezdolnych do pracy, które chcą uzyskać bądź przywrócić kompetencje konieczne do podjęcia pracy zawodowej.

Podmioty wspierające niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy oferują zdecydowanie mniejsze możliwości rozwoju zawodowych umiejętności oraz wykonywania pracy zgodnej z kompetencjami. Z kolei otwarty rynek pracy posiada szeroki wachlarz ofert kierowanych zarówno do osób pełnosprawnych, jak i tych niepełnosprawnych, dając znacznie większe możliwości rozwoju zawodowego.

Źródło: http://bponetwork.pl/